Wolontariat w Caritas

Nadrzędny cel jaki przyświeca każdemu działaniu Caritas to realizowanie potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Cel ten realizowany jest poprzez działalność charytatywną i humanitarną wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości. Działalność ta ma na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Zapraszając młodych wolontariuszy z zagranicy Caritas pragnie realizować są misje podejmując działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Dzięki realizacji projektów EVS Caritas promuje: idee wolontariatu, działania wspomagające rozwój demokracji i dialogu, działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także popularyzacje działalności charytatywno-opiekuńczej na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych, niepełnosprawnych, chorych, seniorów.

Wolontariat Europejki (EVS) w Caritas to przede wszystkim szansa odkrycia znaczenia Caritas jaką dajemy młodym Europejczykom.

To szansa abyśmy wzajemnie:

Działalność Caritas Archidiecezji Gdańskiej wspierana jest pracą ponad 4000 wolontariuszy. Bez wolontariatu i różnych jego form trudno było by wyobrazić sobie tak wszechstronną działalność Caritas.

Więcej informacji o wolontariacie w Caritas znajdziesz na www.gdansk.caritas.pl